SON DAKİKA
gazetekirkuc
Takip Et!
28 Şubat 2019

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLANLAR - 28 Şubat 2019 0:47

 

2019 YILI MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞENMESİ VE KALDIRIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/84487
1-İdarenin
a) Adresi : GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236641 – 2742236651
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kutahya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İlimiz merkezde bulunan Çeşitli ve muhtelif ebatlarda 44 kalemden oluşan Beton parke taşı, Beton Bordür döşenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KÜTAHYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Gaybiefendi Mah. Atatürk Bul. No:83 Merkez/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 21.03.2019 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan, A -V gurubu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
2019 yılı muhtelif cadde ve sokakların beton parke taşı ile döşenmesi ve kaldırım yapım işi açık ihalesinde ; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. Maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62. Maddesi gereğince, ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda açıklanmıştır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacaktır. İdari şartnamenin “Sınır Değer” başlıklı 33. maddesine göre teklifleri geçerli kabul edilen istekliler arasında en düşük teklif fiyatı sahibi istekli, 35 puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP = (TFmin x 35) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Her bir İsteklinin Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: Her bir İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş Kalemi No İş Kaleminin Kısa Açıklaması Puan
1   10 cm’lik Beton Parke Taşı Döşenmesi 2
2   10 cm’lik Beton Parke Taşı Döşenmesi (Renkli) 2
3   8 cm’lik Beton Parke Taşı Döşenmesi (% 5’i Renkli) 1
4   6 cm’lik Beton Parke Taşı Döşenmesi (% 5’i Renkli)1
5   6 cm’lik Renkli Kumlamalı (eskitme) Beton Parke Taşı Döşenmesi (20x20x6 veya 30x30x6 cm ) 1
6 8cm’lik Renkli Kumlamalı (eskitme) Beton Parke Taşı Döşenmesi (10x10x8 veya 14-20x20x8 cm) 2
7 8cm’lik Renkli Farklı Ebatlarda Kumlamalı Antik Beton Parke Taşı Döşenmesi (5-10.5×9.5×8 cm) 1
8 Kütahya Belediyesi Logolu (Logoyu,Ebatlarını, Uygulanma şeklini ve yerini İdare Belirleyecektir) Renkli Beton Parke Taşı Döşenmesi (40x40x8 cm) 1
9 40x40x4 cm Wash Beton Karo Döşenmesi 2
10  40x40x4 cm Granit Esaslı Yapay Karo Döşenmesi 1
11 Görme Engelli Uyarı ve Yön Karosu Döşenmesi (40x40x4 cm) 1
12 Görme Engelli Uyarı ve Yön taşı Döşenmesi(20x40x8 cm) 2
13 12x16x30x75 cm Andezit Renkli Geçmeli Yaya Bordürü Döşenmesi 1
14 14x17x40 cm Andazit renkli Oluklu yaya bordürü Döşenmesi 2
15 15x30x75 cm Beton Bordür Döşemesi 1
16 9x12x22x70-50 cm Beton Bordür Döşemesi  1
17 25x26x50x10 cm Refüj Bordürü Döşemesi 1
18 25x25x9 cm Beton Yağmur Oluğu Döşenmesi  1
19 42×13 , 10×18-20 cm Renkli Ağaç Bordür Döşenmesi 1
20 Mozaik Betonlu Bariyer Duba Döşenmesi 1
21 İdare Malı Malzeme ile Her Ebatta Beton Parke Taşı Döşenmesi İşçiliği (Antik Beton Parke Hariç) (zeminin tesviyesi, alt malzemesi, sıkıştırılması ve temizliği yükleniciye ait) 1
22 Elle Beton Parke Taşı Söküm İşçiliği ve Nakliyesi 1
23 İdare Malı Malzeme ile Her Ebatta Beton Bordür Döşenmesi İşçiliği (zeminin tesviyesi, alt malzemesi, sıkıştırılması ve temizliği yükleniciye ait) 1
24 Elle Beton Bordür Söküm İşçiliği ve Nakliyesi 1
25 İdare Malı Malzeme ile Her Ebatta Antik Beton Parke Döşenmesi İşçiliği (zeminin tesviyesi, alt malzemesi, sıkıştırılması ve temizliği yükleniciye ait) 1
26 İdare Malı Malzeme ile Her Ebatta Beton Yağmur Oluğu Döşenmesi İşçiliği (zeminin tesviyesi, alt malzemesi, sıkıştırılması ve temizliği yükleniciye ait) 1
27 İdare Malı Malzeme ile Her Ebatta Karo Döşemesi İşçiliği (zeminin tesviyesi, alt malzemesi, sıkıştırılması ve temizliği yükleniciye ait) 1
28 Kaldırım Dolgu Malzeme Serilmesi İşçiliği 1
29  10 cm’lik Beton Parke Taşı Alımı (% 50’i Renkli) 1
30 8 cm’lik Beton parke taşı alımı 1
31 8cm’lik Renkli Kumlamalı (eskitme) Beton Parke taşı Alımı (10x10x8 veya 14-20x20x8 cm) 1
32 8 cm lik Antik Beton Parke Taşı Alımı 1
33 Granit Esaslı Yapay Karo Alımı 1
34 22x70x12 cm Beton Bordür alımı 1
35 30x75x15 cm Beton Bordür alımı 1
36 12x16x30x75 cm Andezit Renkli Geçmeli Yaya Bordürü alımı 1
37 Çeşitli Kategorilerde Kırmataş Temini ve Nakli 1
38 Alt Yapı ile Binalara ait Menhol ve Kapak Yükseltilmesi İşçiliği 1
39 Engelli Rampası Yapılması (100 – 200 x 80 cm ebadında) 1
40 Her Renkte Yağlı Boya ile Engelli Rampası Boyanması 1
41 Asfalt Kesme Makinesi ile Asfalt Kesilmesi 1
42 1 adet Kazıcı Yükleyici Kepçe Çalışması (Hidromek,Jcb vb.) Operatör ve Mazot Yükleniciye ait. Fiyat Farkı verilmeyecektir. 1
43 1 adet 25 Tonluk Damperli Kamyon Çalışması (Şoför ve Mazot Yükleniciye ait) Kiralanacak kamyon günlük 100 km ve 7,5 saat çalışma şartı ile hesap edilir. Fiyat Farkı verilmeyecektir. 1
44 Yakıtı İdareye ait olmak üzere – En az 2650 kg taşıma kapasiteli Damperli – Kamyonet (Şoförlü) (1 adet) 1
Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine olan oranı ile aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete olan oranın birbirlerine oranlanması sonucu % 75 – % 125 aralığında (% 75 ve % 125 dahil – kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları % 75 – % 125 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Makine, Teçhizat ve Ekipman Nitelik Puanlaması

Makine, teçhizat ve ekipman nitelik puanlaması 15 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda belirtilen makine ekip ekipmanın ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte makinelerin ihaleye giren istekliye ait olduğunu gösteren ruhsat (aslı idarece görülen veya noter onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veya kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen iş kalemleri için puan alacaklardır. İsteklilerin puan alabilmesi için her iş kalemindeki sayıları model tonaj ve teknik özellikleri ve kriterleri sağlaması ve vereceği belgeyle ibraz etmek zorundadır. Herhangi bir ekipmandan, sayıca az veya istenilen teknik özellikler ile kriterleri sağlamayan ekipmanları ibraz eden istekliler o kalemden puan alamayacaklardır.

S.No Cinsi Teknik Özellikler ve İstenilen Miktar (ad) Puan
1 Damperli Kamyon veya Çekici 25 ton ve üzeri. 2007 yılı model ve üzeri 5 1
2 Demir Bandajlı Tandem Silindir Min. 19,8 kw ve üstü , 2008 ve üzeri 1 2
3 Greyder 220bg ve üzeri, 2000 model ve üzeri 1 1
4 Lastik Tekerlekli Kazıcı ve Yükleyici 62,5 KW ve üzeri, 2005 ve üzeri 3 2
5 Forklift Min. 2,5 ton taşıma kapasiteli, 2013 ve üzeri 3 2
6 Üretim Tesisi Günde 1000 m2 üretim kapasiteli üretim tesisi 1 3
7 Üretim Tesisi Üretim tesisinin idareye en fazla 50 km mesafede bulunması. 1 2
8 Parke Döşeme Makinası Min. 300kg taşıma kapasiteli, min 16kw, 2011 ve Üzeri 1 1
9 Asfalt kesme makinası 2010 model ve üzeri 1 1
TOPLAM 15
A.4. Toplam Puan

Toplam puan; teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı, ve makine, teçhizat ve ekipman nitelik puanının toplamıdır.

A.5. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (TF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: Her bir İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

TF: Her bir İsteklinin teklif fiyatı,

TTP: Her bir İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yukarıdaki formüle göre hesaplanan (FDTF = (TF x 100) / TTP), fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 700 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Gaybiefendi Mah. Atatürk Bul. No:83 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Gaybiefendi Mah. Atatürk Bul. No:83 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

KDPU İÇİN 38 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KDPU için 38 kalem kırtasiye malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ...
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 31 KALEM TEMİZİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ...
MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 7 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ...
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KDPÜ için Motorin ve Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ...
  Kütahya İli Merkez Huzurevi Yangın Merdiveni Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale ...
Site içi arama
Üzgünüz, şu an hiç anket bulunmuyor.
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.