SON DAKİKA
gazetekirkuc
Takip Et!
31 Ekim 2019

EYNAL KAPLICALARINDA BULUNAN KONAKLAMALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ BUTİK OTELİN KİRALANMASI SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
EYNAL KAPLICALARINDA BULUNAN KONAKLAMALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ BUTİK OTELİN KİRALANMASI SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLANLAR - 31 Ekim 2019 6:54

 

Eynal Kaplıcalarında bulunan Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Butik Otelin kiralanması 2886Sayılı Devletİhale Kanununun 37inci maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Belediye Hizmet Binası Tabakhane Mh.Belediye Meydanı No:9 Simav / KÜTAHYA
 2. b) Telefon ve faks numarası : 0 (274) 513 70 07 – 0 (274) 513 70 10
 3. c) Elektronik Posta Adresi : baskan@simav.bel.tr

2-İhale konusu işin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Eynal Kaplıcalarında bulunan Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Butik Otel ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
 2. b) Yapılacağı yer : Eynal Kaplıcalarında bulunan Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Butik Otel Simav/KÜTAHYA
 3. c) Süresi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 10 (On) yıldır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Belediye Hizmet Binası Tabakhane Mahallesi, Belediye Meydanı No:9 Başkanlık Makamı Encümen Odası Simav / KÜTAHYA
 2. b) Tarihi ve saati : 11.11.2019 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.

 1. Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetki belgesine sahip olmak veya 1 (Bir) yıl içerisinde Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetki belgesini alacağına dair taahhüt yazısını sunmak zorundadır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. İkametgâh belgesi.
 4. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
 5. 2019 yılında alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da ilgili Meslek odasındanoda sicil kayıt belgesi.
 6. Simav Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 7. Geçici teminatın nakit yatırılması durumunda nakit Geçici teminatın iadesi için İsteklilerin Banka Hesap Iban Numarasını belirten dilekçe
 8. Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Belediyemiz İşletme Müdürlüğü’ nden ücreti karşılığı temin edebilirler.
 9. 5271 sayılı CMK’nun 100. Maddesi 3. Fıkrasında bahsi geçen suçlar ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlar ile Feto ve benzeri terör suçlarından dolayı hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma evresi olan, ceza almış olan veya almış olduğu ceza affa uğramış olan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz, aksi tespit edildiğinde ihaleyi almaya hak kazanmış olsa bile fesih sebebidir.
 10. Taşınmaza ait kira şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
 11. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile İmza beyannamesi
 12. Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve/veya imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile İmza beyannamesi.
 13. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin Her birinin kendileri ile ilgili maddelerdeki temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
 14. Dernek ve Kooperatifler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatif ana sözleşmesinin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı                                                                                                                 sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2. İşin muhammen kira bedeli aylık 30.000,00.-TRY (Türk Lirası) x 120 Ay = 3.600.000,00.- TRY (Türk Lirası) ’ dir. Geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 3’ü olan 108.000,00. -TRY (Türk Lirası)’ dan az olamayacaktır.

4.1.3. İştirakçiler geçici teminatlarını 11.11.2019 tarih ve saat 12:00 ye kadar Simav Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisine nakit olarak yatıracaklar ya da süresiz Banka Teminat Mektubunu sunacaklardır.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İhaleye bilfiil ticari faaliyet gösteren şahıs ve firma ile kooperatif ve dernekler girebilecektir.

4.3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.3.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TRY (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

4.3.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 1. İstekliler ihale dosyasını 11.11.2019 tarih ve saat12:00 ye kadarSimav Belediye Başkanlığıİşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.
 2. İhaleyi kazanan Yükleniciye Sözleşmeye davet yazısı tebliğ edildikten sonra Yüklenici Sözleşmeyi imzalamadan önce ihale tarihi itibari ile şartnamede yazılı belgeleri ibraz etmek zorundadır.

KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

  MOTORİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/579236 1-İdarenin a) Adresi : VEFA MAHALLESI ...
1- Mülkiyeti Vakfımıza ait, İlimiz Ali Paşa Mahallesi 9 pafta 63 ada 203 parselde kayıtlı Menderes İş hanı zemin kattaki dış cepheye bakan 4 ve 4/A, iç avluya cepheli Z0/1 ...
  ŞEHZADELER PARKI İÇİ KAPALI SERA ALANI ZEMİN BETONU YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ...
  Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/568735 1-İdarenin a) Adresi : ...
  Kütahya ili Merkez ilçe Akaryakıt alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. ...
1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına (Listede 1, 2, 42, 43, 44 ve 45 sıra nolu işyerleri -1- yıllığına) işletilmek üzere kiraya verilmesi ...
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.

gtag('config', 'UA-117936192-1');