SON DAKİKA
gazetekirkuc
Takip Et!
2 Kasım 2018

HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

RESMİ İLANLAR - 2 Kasım 2018 0:40

030 ALBÜM NUMARALI ANA TESHİN ISI MERKEZİ BİNASINA OTOMATİK YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ (OYAİS) KURULMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                 :   2018/493824

 

1-İdarenin

 1. a)Adresi :   HAVA ER EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI ALAYUNT YOLU 1.KM 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
 2. b)Telefon ve faks numarası :   2742716058 – 2742236173
 3. c)Elektronik Posta Adresi :   ihalekombskkutahya@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi         :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı :   1 ADET (030 ALBÜM NUMARALI ANA TESHİN ISI MERKEZİ BİNASINA OTOMATİK YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ (OYAİS) KURULMASI) ELEKTRİK İŞLERİNİN YAPILMASI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b)Yapılacağı yer :   Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı/Kütahya
 3. c)İşe başlama tarihi :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                              :   Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer :   İhale Komisyon Başkanlığı( Ali Paşa Mahallesi Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2)KÜTAHYA
 2. b)Tarihi ve saati :   11.2018 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İs Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (E) Elektronik ve İletişim İşleri IV.GRUP: Özdenetimli Bina ve Alan Otomasyon Sistemleri Yangın İhbar ve Söndürme Sistemleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Komisyon Başkanlığı( Ali Paşa Mahallesi Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2)KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı( Ali Paşa Mahallesi Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2)KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kütahya ili Otuz Ağustos Mahallesi 561 ada 16 parsel sayılı 2673,51 m2 yüzölçümlü iki adet altı katlı betonarme konut ve arsası niteliğinde B Blok 1. ...
  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Geçici İşçi Servisi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt ...
25 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt ...
  2019 YILI MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞENMESİ VE KALDIRIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ...
Kütahya İli Sarı Afat (Gentiana Lutea L) Tür Eylem Planı Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ...
Site içi arama
Üzgünüz, şu an hiç anket bulunmuyor.
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.