SON DAKİKA
gazetekirkuc
Takip Et!
23 Mayıs 2018

KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ KIRTASİYE MALZEMESİ VE TONER SATIN ALINACAKTIR

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ KIRTASİYE MALZEMESİ VE TONER SATIN ALINACAKTIR

RESMİ İLANLAR - 23 Mayıs 2018 0:01

 

Kırtasiye Malzemesi ve Toner alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/244714

 

1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı 43030 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2743332453 – 2742250084
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 78 Kalem Kırtasiye Malzemesi, 30 Kalem Toner Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA), Kütahya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA), Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (Hamidiye Mah.Sazak Mevkii KÜTAHYA), Kütahya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü(Vefa Mah.Şehit Albay Nazım Bey Cad.Polisevi Yanı KÜTAHYA), Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Özyurt Mah.Demirel Cad. No:8 Gediz/KÜTAHYA), Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi No:23 Tavşanlı/KÜTAHYA), ŞÖNİM Müdürlüğü (Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA), Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA), Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Yüzbir Evler Mah.Cumhuriyet Cad. No:126 Simav/KÜTAHYA),
c) Teslim tarihi : Malzemeler, sözleşme imzalanmasını takip eden 30 (otuz) iş günü içinde kuruluşlara bir defada teslim edilecektir.Kuruluş bazında toplam malzeme listesi teknik şartnamede yer almaktadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 06.06.2018 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’ne ihale kayıt numarası ile doküman bedeli yatırıldıktan sonra Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA adresinden alınabilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA-Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

  13 Kalem Dezenfektan Malzemesi Alımı (4 Aylık) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt ...
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri                    : Taşınmaz tapuda Kütahya ili, Merkez ilçesi, Siner Mahallesi, 19 Ada, 1 Parselde, 2.079,00m2 yüzölçümlü, dört adet ...
Müdürlüğümüz Bünyesinde Kullanılmak Üzere Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ...
  Yaş Sebze ve Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : ...
Site içi arama
Üzgünüz, şu an hiç anket bulunmuyor.
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.