SON DAKİKA
gazetekirkuc
Takip Et!
7 Ekim 2019

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Kütahya Şube Müdürlüğü) İHALE İLANI

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Kütahya Şube Müdürlüğü) İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR - 7 Ekim 2019 5:25

 

 

 

 

 

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.Bölge Müdürlüğü, Kütahya Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Topuk Yaylası Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Kapı girişi, günübirlik kullanım alanı işletmeciliği ve sözleşmede öngörülen yapı, tesis ve alan düzenlemelerinin (1adet kır lokantası ve konaklama tesisi) yapılarak” işletilmesi işidir.
 • İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır.
 • İhale; Alipaşa Mahallesi Özel Sokak No:3 Kat:3 Merkez / Kütahya adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü İhale Odasında yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
 • İhalelere Katılmak için Aranan Şartlar:
 1. İsteklinin;
 2. a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 3. b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 4. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
 5. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
 6. Bu iş için 000.000 TL (BİR MİLYON TÜRK LİRASI) tutarında kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 7. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;
 8. a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
 9. b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
 10. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
 11. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 12. a) İsteklilerin ihaleye konu olan işlere benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
 • Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklama tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi veya C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
 • Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgeli Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği,
 1. b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
 2. c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

       ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

 1. d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
 2. e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
 3. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
 4. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
 5. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 6. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
 7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 9. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 10. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 12. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
 13. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
 14. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
 15. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında, şartnamesinde belirtilen tarih ve saate kadar Alipaşa Mahallesi Özel Sokak No:3 Kat:3 Merkez / Kütahya adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 16. İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
 17. İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 50,00 TL (Yazı ile Elli Türk Lirası)’nı İşin Adına T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi T.C Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesindeki TR 88 0001 0001 7957 3563 3350 04 İBAN Nolu hesabına yatırarak şartnameyi Alipaşa Mahallesi Özel Sokak No:3 Kat:3 Merkez / Kütahya adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğünden satın almaları gerekmektedir.
 18. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.
 19. İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
 20. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

İlan olunur.

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ İHTİYACI 8 GRUP LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMESİİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜMLERİ İHTİYACI 8 GRUP LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMESİ alımı 4734 sayılı ...
MÜZE TEŞHİR TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRYAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKütahya DPÜ Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi Teşhir Tanzim Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ...
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN(Milli Emlak Müdürlüğü)1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51/g maddelerine göre Açık ...
İLANT.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Konusu: Satış İhalesi Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;Listede 1 ve 2 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği ...
İLANKÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULSıra No Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat İhale Günü İhale SaatiAylık Yıllık1 431010059000 Kütahya Merkez Balıklı Balıklı 87 Dükkan Dükkan 92 13 5,76 30,00 TL17,00 TL 17.06.2020 09:202 436060005000 Kütahya Merkez Yunus Emre Alsancak zemin Mesken Konut 1232 1 80,40 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 09:403 431010037010 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 111 Dükkan Dükkan 137 3 43,13 400,00 TL216,00 TL 17.06.2020 10:004 431010037016 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 117 Depo Depo 137 3 27,94 200,00 TL108,00 TL 17.06.2020 10:205 431010037013 Kütahya Merkez Paşamsultan Pekmez Pazarı Cad. 123 Depo Depo 137 3 30,75 200,00 ...
İHALELER
Site içi arama
booked.net

AD Tasarım Mustafa Gökdere Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.