• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Rss
SON DAKİKA
gazetekirkuc
Takip Et!
23 Mayıs 2018

TOPUK YAYLASI TABİAT PARKINDA 1 ADET SU DEPOSU VE 2680 METRE SU İSALE HATTI YAPILMASI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
TOPUK YAYLASI TABİAT PARKINDA 1 ADET SU DEPOSU VE 2680 METRE SU İSALE HATTI YAPILMASI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLANLAR - 23 Mayıs 2018 0:01

 

Topuk Yaylası Tabiat Parkında 1 adet su deposu ve 2680 metre Su İsale Hattı yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      :              2018/247463

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Ali Paşa Mh. Zafer Meydanı Özel Sk. No :3 KAT : 3 43020 MERKEZ/KÜTAHYA
 2. b) Telefon ve faks numarası : 0274 223 63 89 – 0274 223 63 22
 3. c) Elektronik Posta Adresi : afyon@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

Topuk Yaylası Tabiat Parkında 1 adet su deposu ve 2680 metre Su İsale Hattı yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Domaniç ilçesi Topuk Yaylası Tabiat Parkı
 2. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi       :              Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Ali Paşa Mh. Zafer Meydanı Özel Sokak No:3 Kat: 3 43020 Merkez Kütahya
 2. b) Tarihi ve saati : 05.2018 – 14:30

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B Üst yapı Bina İşleri III. Grup

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

  DERİSİZ PİLİÇ BONFİLE VE PİLİÇ İNCİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt ...
YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI, KURU VE KAHVALTILIK GIDA ALIMI,   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ...
Dumlupınar Üniversitesi Sızma testi hizmet hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası : 2018/2812021-İdarenina) Adresi : Evliya ...
Yatak Koruyucu Alımı Bone Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası : 2018/273422 1-İdarenina) Adresi : EVLIYA ÇELEBI ...
 SIRA NO PLAKA MARKA MODEL CİNSİ Yakıt Türü MOTOR NO ŞASE NO   Tahmini BedeliGeçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati1 43 YA 181 Renault 1987 Binek Otomobil Benzinli CIJ791R073681 1046672   2.500,00TL   250,00TL 20/06/2018 10:002 43 NF 327 Kartal 1994 Binek Otomobil Benzinli 131A20160776407 NM4131B0000888625   3.000,00TL   300,00TL 20/06/2018 10:203 43 KE 001 Kartal 1994 Binek Otomobil Benzinli 131A10160776467 NM4131B0000888615   3.250,00TL   325,00TL 20/06/2018 10:404 43 KE 002 Kartal 1994 Binek Otomobil Benzinli 131A20160776050 NM4131B0000887865   2.966,67TL   300,00TL 20/06/2018 11:005 43 DR 174 Peugeot 1999 Kapalı Kasa Kamyonet Dizel 10FZ890246633 VF3233J5215594365   4.500,00TL   450,00TL 20/06/2018 11:206 43 AL 001 Ford Mondeo 2001 Binek Otomobil Benzinli YS62845 WFO4XXGBB4YS62845   10.533,33TL   1.060,00TL 20/06/2018 11:407 43 RD ...
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Emrez,Abaş,Çömlekçi,Sarayköy,Dereköyleri Ağaçlandırma uygulama projesi Arazi hazırlığı ve dikenli tel ihata işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ...
Site içi arama
Üzgünüz, şu an hiç anket bulunmuyor.
YAZARLAR
booked.net

AD Tasarım Mustafa GökdereCopyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.