İLAN KÜTAHYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İLAN KÜTAHYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

20
Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca;
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ceza mahkemelerinde aşağıda belirtilen tercüman ihtiyacı göz önünde bulundurularak, 2019 yılında tercüman olarak görev yapacakların listeleri hazırlanacaktır.
Komisyonumuzca belirlenen dillerde tercüman olarak görev yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 15 Ekim 2018 tarihinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını içeren ve aşağıda belirtilen belgelerin eklendiği başvuru formuyla Komisyonumuza başvurmaları gerekmektedir.
Talepleri kabul edilenlere ilişkin liste 29 Kasım 2018 Perşembe günü Adliye Divanhanesinde asılmak suretiyle ve www.kutahyaadalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.
Tercüman ihtiyacı bildirilen diller:
1.Afganca, 2.Arapça, 3.Almanca, 4.Çince, 5.Farsça, 6.Fransızca, 7.Gürcüce, 8.İbranice, 9.İngilizce, 10.İşaret dili, 11.Kürtçe, 12.Rusça
Listeye kayıt olabilmek için aranacak nitelikler:
a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c)En az ilkokul mezunu olmak
d)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,
e)Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
f)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
g)Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,
h)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak
Tercüman Listesi Başvuru dilekçelerine eklenecek belgeler:
a)Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
b)Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname sertifika gibi belgeler,
d)İki adet vesikalık fotoğraf, e)Mezuniyet durumunu gösterir belgelerin eklendiği dilekçeyle Komisyonumuza başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru formları www.kutahya.adalet.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

http://gazetekirkuc.com/ilan-kutahya-adli-yargi-ilk-derece-mahkemesi-adalet-komisyonu-baskanligindan/ linkinden çıktı edilmiştir.
Sayfayı yazdırmak için TIKLAYIN! Kapat